Провід / Leadership

КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО «УКРАЇНА-2050»  


Президент ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018)

Біографія


Виконавчий директор ГО «України-2050»:


Мирон Найда, Керівник проєктів з модернізації заводу імені В. О. Малишева.


Почесна рада  ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент ГО «Україна-2050»;

Блаженніший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України та Предстоятель Православної Церкви України;

Блаженніший  Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви;

Андрій Мелешевич, Президент Національного університету «Києво-Могилянська aкадемія»;

Юрій Бобало, Ректор Національного університету «Львівська політехніка»; та

о. Богдан Прах, Ректор  Українського католицького університету.


Рада директорів ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент ГО «Україна-2050»;

Владика Євстратій Зоря, Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України;

о. Олекса Петрів, Митрофорний протоієрей Української Греко-Католицької Церкви та Керівник Департаменту зовнішніх зв’язків;

Петро Штик, колишній Третій віцепрезидент Світового Конґресу Українців;

Зенон Потічний, Віцепрезидент з операційних питань Світового Конґресу Українців і Президент Канадсько-української торгової палати;

Микола-Мирослав Петрецький, Депутат румунського Парламенту і Президент Союзу українців Румунії;

Андрій Стельмащук, Керуючий партнер у фірмі Василь Кісіль і Партнери;

Ірина Ключковська, Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою при  Національному університеті «Львівська політехніка»;

Юрій Мончак, Науковий директор Лабораторії молекулярної патології Медичного центру Університету Макґілл;

Ірина Мицак, колишня Голова Світової ради засобів масової інформації при Світовому Конґресі Українців; та

Теона Кахіані, Віцепрезидент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) та Секретар ГО «Україна-2050».

LEADERSHIP OF NGO «UKRAINE-2050»  


President of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of the Ukrainian World Congress (2008-2018)

Biography (English)

Biography (French)


Executive Director of NGO «Ukraine-2050»:


Myron Nayda, Modernization Project Manager of the Malyshev Factory


Honorary Board of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of NGO «Ukraine-2050»;

His Beatitude Epiphanius, Metropolitan of Kyiv and All Ukraine and Primate of the Orthodox Church of Ukraine;

His Beatitude Sviatoslav, Head of the Ukrainian Greek Catholic Church;

Andriy Meleshevych, President of the National University of Kyiv-Mohyla Academy;

Yuriy Bobalo, Rector of Lviv Polytechnic National University in Ukraine; and

Fr. Bohdan Prach, Rector of the Ukrainian Catholic University.


Board of Directors of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of NGO «Ukraine-2050»;

His Grace Yevstraty Zoria, Archbishop of Chernihiv and Nizhyn of the Orthodox Church of Ukraine;

Fr. Oleksa Petriv, Mitred Archpriest of the Ukrainian Greek Catholic Church and Head of the Department of Foreign Relations;

Peter Sztyk, Former Third Vice President of the Ukrainian World Congress;

Zenon Potichny, Vice President, Operations of the Ukrainian World Congress and President of the Canada Ukraine Chamber of Commerce;

Mykola Miroslav Petrecky, Member of the Romanian Parliament and President of the Union of Ukrainians in Romania;

Andriy Stelmashchuk, Managing Partner at Vasil Kisil & Partners;

Iryna Kluchkovska, Director of the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations at Lviv Polytechnic National University in Ukraine;

Yury Monczak - Scientific director of the Molecular Pathology Laboratory at McGill University Health Center;

Irene Mycak, Former Chair of the International Media and Public Relations Committee of the Ukrainian World Congress; and

Teona Kakhiani, Vice President of the World Congress of Ukrainian Youth Organizations (SKUMO) and Secretary of NGO «Ukraine‑2050»)