Провід / Leadership

КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО «УКРАЇНА-2050»  


Президент ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018)Виконавчий директор ГО «України-2050»:


Мирон Найда, Керівник проєктів з модернізації заводу імені В. О. Малишева.


Почесна рада  ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент ГО «Україна-2050»;

Блаженніший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України та Предстоятель Православної Церкви України;

Блаженніший  Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви;

Андрій Мелешевич, Президент Національного університету «Києво-Могилянська aкадемія»;

Юрій Бобало, Ректор Національного університету «Львівська політехніка»; та

о. Богдан Прах, Ректор  Українського католицького університету.


Рада директорів ГО «Україна-2050»:


Евген Чолій, Президент ГО «Україна-2050»;

Владика Євстратій Зоря, Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України;

о. Олекса Петрів, Митрофорний протоієрей Української Греко-Католицької Церкви та Керівник Департаменту зовнішніх зв’язків;

Петро Штик, колишній Третій віцепрезидент Світового Конґресу Українців;

Зенон Потічний, Віцепрезидент з операційних питань Світового Конґресу Українців і Президент Канадсько-української торгової палати;

Микола-Мирослав Петрецький, Депутат румунського Парламенту і Президент Союзу українців Румунії;

Андрій Стельмащук, Керуючий партнер у фірмі Василь Кісіль і Партнери;

Ірина Ключковська, Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою при  Національному університеті «Львівська політехніка»;

Юрій Мончак, Науковий директор Лабораторії молекулярної патології Медичного центру Університету Макґілл;

Ірина Мицак, колишня Голова Світової ради засобів масової інформації при Світовому Конґресі Українців; та

Теона Кахіані, Віцепрезидент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) та Секретар ГО «Україна-2050».


 

Стефан Чолій,  Aдміністратор веб-сайту

Максим Полюга, Заступник адміністатора веб-сайту


Ірина Мицак, Aдміністратор соціальних мереж

LEADERSHIP OF NGO «UKRAINE-2050»  


President of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of the Ukrainian World Congress (2008-2018)Executive Director of NGO «Ukraine-2050»:


Myron Nayda, Modernization Project Manager of the Malyshev Factory


Honorary Board of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of NGO «Ukraine-2050»;

His Beatitude Epiphanius, Metropolitan of Kyiv and All Ukraine and Primate of the Orthodox Church of Ukraine;

His Beatitude Sviatoslav, Head of the Ukrainian Greek Catholic Church;

Andriy Meleshevych, President of the National University of Kyiv-Mohyla Academy;

Yuriy Bobalo, Rector of Lviv Polytechnic National University in Ukraine; and

Fr. Bohdan Prach, Rector of the Ukrainian Catholic University.


Board of Directors of NGO «Ukraine-2050»:


Eugene Czolij, President of NGO «Ukraine-2050»;

His Grace Yevstraty Zoria, Archbishop of Chernihiv and Nizhyn of the Orthodox Church of Ukraine;

Fr. Oleksa Petriv, Mitred Archpriest of the Ukrainian Greek Catholic Church and Head of the Department of Foreign Relations;

Peter Sztyk, Former Third Vice President of the Ukrainian World Congress;

Zenon Potichny, Vice President, Operations of the Ukrainian World Congress and President of the Canada Ukraine Chamber of Commerce;

Mykola Miroslav Petrecky, Member of the Romanian Parliament and President of the Union of Ukrainians in Romania;

Andriy Stelmashchuk, Managing Partner at Vasil Kisil & Partners;

Iryna Kluchkovska, Director of the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations at Lviv Polytechnic National University in Ukraine;

Yury Monczak - Scientific director of the Molecular Pathology Laboratory at McGill University Health Center;

Irene Mycak, Former Chair of the International Media and Public Relations Committee of the Ukrainian World Congress; and

Teona Kakhiani, Vice President of the World Congress of Ukrainian Youth Organizations (SKUMO) and Secretary of NGO «Ukraine‑2050»)


 

Stephane Czolij, Website Administrator

Maksym Poluha, Assistant Website Administrator


Irene Mycak, Social Media Administrator